Fair use policy – april 2021

Indien er bij de dienstverlening geen limieten zijn gesteld aan de voor de klant beschikbare capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom) is op de aangeboden prijsstelling ons fairusebeleid van toepassing. Dit beleid houdt in dat iedere klant maximaal twee keer de capaciteit mag gebruiken die andere klanten die dezelfde of vergelijkbare diensten bij ons afnemen onder vergelijkbare omstandigheden gebruiken. Het daadwerkelijke klantgemiddelde wordt door ons maandelijks bepaald aan de hand van het capaciteitsgebruik door soortgelijke klanten. Hieronder is een rekenvoorbeeld opgenomen.

Indien het fair use beleid wordt overschreden, zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen. Indien een klant meermaals (meer dan één keer) het fair use beleid heeft overschreden mogen wij de gehanteerde prijsstelling voor toekomstige maanden naar rato aanpassen, waarbij de aanpassing in alle redelijkheid zal plaatsvinden. Indien wij tot aanpassing besluiten zullen wij dit in de maand voorafgaand aan de wijziging de betreffende klant kenbaar maken.

Wijziging van de prijsstelling op deze gronden geeft een klant in beginsel niet het recht om de overeenkomst op te zeggen. Mocht de klant echter bezwaar hebben tegen de doorgevoerde wijziging kan zij dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Wij zullen dan met de klant in gesprek treden om tot een oplossing te komen en de wijziging eventueel heroverwegen. Mochten we ook dan niet tot een passende oplossing komen, dan verkrijgt de klant het recht de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de wijziging in werking treedt, tenzij wij besluiten de wijziging niet door te voeren. Indien wij de wijziging van de prijsstelling niet doorvoeren zijn wij gerechtigd om (na berichtgeving aan de klant) het gebruik van de Diensten te beperken of te reduceren naar de toegestane capaciteit.

Als een klant het klantgemiddelde driemaal of meer heeft overschreden, dan mogen wij de overschrijding (gerekend vanaf driemaal het klantgemiddelde) direct in rekening brengen en tevens aanpassing voor opvolgende kalendermaanden doorvoeren.